יום ראשון, 23 בינואר 2022

ניוד עובדים


 הכללים לניוד עובדים

 1. כללי
  1. לרשות המקומית, כמעסיק, ישנה הזכות הניהולית לבחון ניוד עובדים מתפקיד לתפקיד, ובלבד  שההחלטה  הינה  החלטה  סבירה  ומידתית ובתנאי שניתנה לעובד הזכות לטעון לעניין הניוד ולאחר שנשקלו טענותיו והוא עומד בכל התנאים שנקבעו בהנחיות לניוד עובדים מיום 10.09.2017 שפורסמו ע”י אגף בכיר בקרת הון אנושי.
 2. הגדרות
  1. ניוד עובדים – העברת עובד ממקום למקום באותו תפקיד או מתפקיד אחד לתפקיד אחר במתח דרגות זהה וכן באותה רמת תפקיד .
  2. עובד  –  כל  עובד  ברשות  המקומית  המועסק  לפי  חוקת  העבודה  לעובדי הרשויות המקומיות.
  3. מנהל משאבי אנוש – הגורם המנהלי האחראי ברשות על משאבי האנוש.
  4. תיק אישי – אמצעי שיאוחסנו בו כל מסמכי העובד, לרבות תיק דיגיטלי ו/או ממוחשב אשר אפשר לשלוף ממנו מסמכים.
  5. ועד עובדים – נציגות העובדים ברשות המקומית
  6. ההסתדרות הכללית – ארגון העובדים היציג, החתום על חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.
 3. ניוד מיוזמת המעסיק
  1. ניוד מיוזמת המעסיק יכול להיות לתפקיד רוחבי ברשות המקומית וכמפורט בהנחיות שלעיל:
   1. במקרים שניוד העובד נעשה עקב החלטת הרשות, לתפקיד שווה או לתפקיד ברמה נמוכה יותר, מנהל משאבי האנוש יעביר לעובד הודעה מנומקת בדבר כוונת הרשות לנייד אותו.
   2. מנהל משאבי האנוש יוודא כי העובד עומד בדרישות הסף המלאות לתפקיד שהרשות מתעתדת לניידו אליו בהתאם לקובץ תיאורי התפקידים החדש המצוי באתר משרד הפנים ומתעדכן מזמן לזמן, ויוודא כי העובד סיים את תקופת הניסיון ונקלט בתפקידו הנוכחי כדין.
   3. מנהל משאבי האנוש והממונה על העובד יידעו את העובד באשר לזכותו להשמיע את טענותיו בנוגע להחלטת הניוד.
   4. מנהל משאבי האנוש והממונה על העובד יזמנו את העובד לשיחת שימוע כדי לשמוע את טענותיו.
   5. מנהל משאבי האנוש והממונה על העובד יכתבו החלטה מנומקת בדבר ניוד העובד, מתוך התייחסות לטענות שהועלו על ידי העובד.
   6. אם הניוד ביוזמת המעסיק הוא לתפקיד נמוך מתפקידו הנוכחי של העובד, לא ייפגעו שכרו/רכיבי שכרו, למעט אלו המותנים בביצוע התפקיד. אם הרשות מעוניינת לשמור על תנאי שכרו של העובד יש לקבל את אישורו המקדים של סגן הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר.
   7. אם הוחלט להמשיך בהליך הניוד של העובד, יודיע מנהל משאבי האנוש לעובד וליחידה שהעובד מנויד אליה על ההחלטה.
   8. העובד יעבור קליטה ביחידה החדשה.
 4. ניוד מיוזמת העובד
  1. במקרים שניוד העובד נעשה עקב בקשת העובד, יעביר העובד בקשה לניוד לממונה הישיר שלו.
  2. הממונה הישיר יעביר את הבקשה למנהל משאבי האנוש, כדי שתיבדק האפשרות לניוד העובד.
  3. מנהל משאבי האנוש יעבור על הבקשה ויבחן את האפשרות לניוד העובד, לרבות עמידתו בדרישות הסף המלאות לתפקיד שהעובד מבקש להתנייד אליו, בהתאם לקובץ תיאורי התפקידים החדש המצוי באתר משרד הפנים ומתעדכן מזמן לזמן.
  4. ככל שקיים תקן להעברת העובד, יודיע מנהל משאבי האנוש על כך לעובד וכן ליחידה שהעובד מנויד אליה.
  5. העובד יעבור קליטה ביחידה החדשה.
  6. יובהר כי במקרה של פגיעה בשכר של העובד בין אם מנויד ביוזמתו ובין אם מנויד לתפקיד ביוזמת המעסיק, הרי שאין שמירת שכר אוטומטית. במקרים חריגים יש לפנות לאגף הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר לצורך קבלת אישור פרטני לשמירת השכר כאמור.
 5. שינויים ארגוניים – תיאום/יידוע הוועד/הסתדרות העובדים
  1. הרשות תיידע את הסתדרות העובדים הכללית וכן את ועד העובדים ברשות בכל עניין הנוגע לשינויים ארגוניים ולניוד עובדים.
  2. נציג ועד העובדים רשאי להתלוות אל עובד המוזמן לשיחה בדבר הניוד.
  3. במקרים שוועד העובדים אינו מסכים להחלטת הרשות, יעבור הדיון בסוגיה להסתדרות וייערך עמה משא ומתן בנושא זה, על פי הוראות חוקת העבודה.
 6. ניוד עובדים המועסקים בחוזה בכירים
  1. ניתן לנייד עובדים המועסקים בחוזה בכירים לתפקידים אחרים, שבהם אפשר להעסיק עובד בחוזה בכירים, בכפוף לקבלת אישור לניוד מאגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשומ”ק.
  2. אם רשות מעוניינת לבצע ניוד כזה, עליה להגיש בקשה לאגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשומ”ק, בצירוף המסמכים הבאים:
   1. אישור נחיצות משרה לגבי המשרה המקורית שהועסק בה העובד (רלוונטי רק כאשר מדובר במשרה מוניציפלית חדשה וכן ברשויות שמתקיימת בהן תוכנית הבראה/התייעלות עם חשב מלווה)
   2. פרוטוקול המכרז שעל פיו התקבל העובד
   3. אישור הגזבר לכך שהמשרה החדשה מתוקצבת בתקציב הרשות המאושר ושהרשות מסוגלת לשלם שכר בגין משרה זו, בהתאם למצבה התקציבי הנוכחי
   4. טופס קורות החיים של המועמד, בצירוף תעודות המעידות על השכלתו וניסיונו התעסוקתי 
   5. שלושה תלושי שכר אחרונים של העובד
   6. מסמכים המעידים על כך שהמשרה פנויה לחלוטין (כגון מכתב פיטורין של העובד)
   7. אישור מטעם מועצת הרשות לניוד –  אם מדובר על ניוד למשרה סטטוטורית – אישור החשב המלווה לניוד זה, לאחר בדיקה
   8. אם לרשות מונה חשב מלווה תקציבית של הרשות.
  3. יובהר כי בטרם הגשת הבקשה למשרד, על הרשות לבחון מול יועמ”ש הרשות כי לא קיים חשש לניגוד עניינים בניוד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה