יום שלישי, 28 בספטמבר 2021

קרן השתלמות

 

מהי קרן השתלמות

קרן השתלמות נועדה במקור לממן לעובד השתלמויות, לימודים או כנסים מקצועיים. כיום משמשת קרן ההשתלמות בדרך כלל כאפיק חסכון, כיוון שהסכומים שנצברו בקרן פטורים ממס הכנסה בתנאים מסוימים. מידע בדבר פטור ממס לסכומים שנצברו בקרן השתלמות, אפשר למצוא באתר רשות המסים.

מי צריך להפריש תשלומים לקרן השתלמות

במקרים מסוימים חלה על המעסיקים חובה להפריש תשלומים לקרן השתלמות עבור העובדים.

החובה לבצע הפרשות לקרן השתלמות חלה אם כך נקבע בהסכם העבודה האישי של העובדים, או בהסכם קיבוצי החל על העובדים ועל המעסיקים, כגון: ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי השירות הציבורי, עובדי הוראה (מורים וגננות), עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחום הניקיון ובתחומי השמירה והאבטחה.

החובה להפריש תשלומים לקרן השתלמות חלה גם לגבי עובדים המועסקים בגוף ציבורי (כגון: במשרד ממשלתי) באמצעות קבלן כח אדם, בגוף ציבורי (כגון: במשרד ממשלתי), שבו חלה על המעסיקים חובה להפריש תשלומים לקרן השתלמות עבור עובדיהם.

לדוגמא: בהסכמי עבודה קיבוציים כלליים בענף הניקיון והתחזוקה וכן בענף השמירה והאבטחה, נקבע כי הפרשת המעסיקים לקרן ההשתלמות הינה בשיעור של 7.5% משכר העובדים, והפרשת העובדים לקרן הינה בשיעור של 2.5% משכרם. החובה להעביר הפרשות לקרן ההשתלמות בענף משק זה, חלה בתום שני חודשי עבודה, גם עבור התקופה שמיום תחילת העבודה.

המועד להעברת ההפרשות לקרן ההשתלמות

על המעסיקים להעביר את ההפרשות לקרן ההשתלמות, תוך 21 יום מהיום שבו רואים את השכר שבקשר אליו נדרש להעביר את הסכום לקרן, כשכר מולן. 

החובה להעביר את ההפרשות במועד חלה גם על חלקם של המעסיקים וגם על הסכום שנוכה משכר העובדים.

עוד מאמרים בנושא:

דיני עבודה

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא סוג של אפיק חיסכון, שפטור ממס הכנסה בתנאים מסויימים. בחלק ממקומות העבודה חלה על המעסיקים חובה להפריש תשלומים לקרן השתלמות עבור העובדים. מהי קרן

קרא עוד »
דיני עבודה

חישוב החזר הוצאות הנסיעה

גובה החזר הוצאות הנסיעה השתתפות המעסיקים בהוצאות הנסיעה של העובדים היא בגובה מחיר הנסיעה המוזל באוטובוס ציבורי, או בסכום העלות של כרטיס מנוי חודשי מוזל

קרא עוד »

יום ראשון, 26 בספטמבר 2021

החזר הוצאות נסיעה

 

עובדים הזקוקים לתחבורה על מנת להגיע לעבודה זכאים, בתנאים מסויימים, לקבל מהמעסיקים השתתפות במימון הוצאות הנסיעה.

גובה החזר הוצאות הנסיעה מחושב לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס או מחיר של כרטיס "חופשי חודשי".

זכאות להחזר הוצאות נסיעה

 

יום שלישי, 21 בספטמבר 2021

אכיפת חוקי עבודה


 למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סמכויות לאכיפה מינהלית ולאכיפה פלילית של ההוראות שבחוקי העבודה וכן לאכיפה אזרחית של הוראות שבחקיקת השוויון הזדמנויות ושל ההוראות שבחוק עובדים זרים.

אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה, נועדה להסדיר את שוק העבודה, להקטין את שכיחות הפרתן של הוראות אלה, לתמרץ מעסיקים לקיים את החובות המוטלות עליהם כלפי עובדיהם, להגן על זכויות העובד ולהבטיח את מימושן.

למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סמכויות לאכיפה מינהלית​ ולאכיפה פלילית של ההוראות שבחוקי העבודה וכן לאכיפה אזרחית​ של הוראות שבחקיקת השוויון הזדמנויות ושל ההוראות שבחוק עובדים זרים. 

המשרד פועל ליצירת הליכי אכיפה סדורים, המגשימים את מטרות החוק בדבר שמירת זכויות העובדים מצד אחד, והענקת יחס הוגן למעסיקים, מאידך. לשם כך, נקבעו נהלים והנחיות, היוצרים מדיניות אכיפה כוללת. הליכי האכיפה האמורים, מונחים בחלקם על ידי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, או דברי ההסבר להצעת החוק האמור.

כך לדוגמא: הואיל ודרך המלך לאכיפת זכויות העובדים, היא הליך האכיפה המינהלי, נקבע נוהל הקובע כללים בדבר ניתוב תלונות להליכים באפיק הפלילי במקרים המתאימים והמחייבים זאת. עוד נקבעו בנוהל, לפי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, הנסיבות בהן תומצא, בהליך האכיפה המינהלי, התראה מינהלית במקום עיצום כספי. כמו כן, הוכן נוהל, הקובע סדרי עדיפויות בדבר האכיפה של ההוראות שבחוקי העבודה השונים.

יום ראשון, 12 בספטמבר 2021

כללים לחישוב מספר ימי החופשה

 

קריטריונים לחישוב מספר ימי החופשה השנתית

מספר ימי החופשה להם זכאים העובדים בהתאם לוותק בעבודה אצל המעסיק, נקבע בחוק לפי שני קריטריונים:

  1. מספר שנות העבודה – כלומר, מספר השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) בהן התקיימו יחסי עבודה בין העובדים והמעסיק.
  2. מספר ימי העבודה בפועל, במהלך השנה – כלומר, מספר הימים בהם עבדו העובדים בפועל, במהלך אותה שנה קלנדרית, אצל אותו מעסיק.

שנת עבודה מלאה 

שנת עבודה המזכה עובדים במספר ימי חופשה לפי הוותק, בשני מקרים:

  1. אם יחסי העבודה התקיימו ברציפות בכל החודשים בשנה קלנדרית, והעובדים עבדו בפועל 200 ימים לפחות באותה שנה אצל המעסיק.
  2. אם יחסי העבודה התקיימו רק בחלק מהשנה הקלנדרית והעובדים עבדו בפועל 240 ימים לפחות באותה שנה אצל המעסיק. כגון: עובדים שהחלו לעבוד אצל המעסיק לאחר תחילת השנה (הקלנדרית), או שחדלו לעבוד אצל המעסיק לפני תום אותה שנה.

שנת עבודה חלקית

שנת עבודה המזכה עובדים בחלק יחסי ממספר ימי החופשה, לפי הוותק, בשני מקרים:

  1. אם יחסי העבודה התקיימו ברציפות, בכל החודשים בשנה קלנדרית והעובדים עבדו אצל המעסיק באותה שנה פחות מ-200 ימים בפועל. מספר ימי החופשה שלהם זכאי עובדים, במקרה זה, מחושב בהתאם ליחס שבין מספר ימי העבודה בפועל באותה שנה, לבין 200, כאשר ימי עבודה חלקיים לא נכללים בחישוב.
    דוגמא: בשנת העבודה החמישית עובד המועסק 6 ימי עבודה בשבוע זכאי ל-14 ימי חופשה. לפיכך העובד יהיה זכאי ל-10 ימי חופשה בעד שנת העבודה החמישית, אם במהלכה הוא עבד בפועל 150 ימים בלבד (לפי החישוב: 150/200*14=10).
  2. אם יחסי העבודה התקיימו רק בחלק מהשנה הקלנדרית והעובדים עבדו אצל המעסיק פחות מ-240 ימים בפועל באותה שנה. מספר ימי החופשה שלהם זכאים עובדים במקרה זה, מחושב בהתאם ליחס שבין מספר ימי העבודה בפועל באותה שנה, לבין 240, כאשר ימי עבודה חלקיים לא נכללים בחישוב.
    דוגמא: בשנת העבודה החמישית עובדת המועסקת 6 ימי עבודה בשבוע זכאית ל-14 ימי חופשה. לפיכך העובדת תהיה זכאית בעד שנת העבודה החמישית, ל-7 ימי חופשה בלבד, בעד שנת העבודה הראשונה, אם במהלכה היא עבדה בפועל פחות מ-120 ימים בלבד (לפי החישוב: 120/240*14=7).

עוד מאמרים בנושא חופשה שנתית…

מספר ימי חופשה לפי ותק

 

המספר המרבי של ימי החופשה בתשלום שלהם זכאים העובדים, נקבעים בהתאם לשנות הוותק (הקלנדריות) של העובדים אצל אותו מעסיק.

מספר ימי החופשה לגבי כל שנת וותק, נקבע בהתחשב בתקופת ההעסקה במהלך השנה וכן במספר ימי העבודה בפועל במהלכה.

ההוראות לעניין מספר ימי החופשה להם זכאים העובדים נקבעו בחוק וכן בצו הרחבה שפורסם בעקבות המעבר לשבוע עבודה מקוצר.

עוד מאמרים בנושא חופשה שנתית…

חופשה שנתית

 

חופשה שנתית היא חופשה בתשלום, שעובדים זכאים לקבל בנוסף לימים שבהם נעדרו מהעבודה בגלל סיבות אחרות (כגון מילואים, לידה, אבל, מחלה וכדומה).

מספר ימי החופשה השנתית המינימלי נקבע בחקיקה ובצווי הרחבה לפי קריטריונים שונים כגון ותק בעבודה ומספר ימי עבודה בשנה.

מהי חופשה שנתית

עוד מאמרים בנושא חופשה שנתית…

יום רביעי, 8 בספטמבר 2021

אף שביצע נסיעות פרטיות ללא אישור: נהג שפוטר יקבל פיצויים

 

האיש היה בעבר שותף בחברה אך לאחר מכן מונה כמנהל שכיר. בעלי החברה הוכיחו שהוא ביצע נסיעות פרטיות בתשלום אך בית הדין הארצי קבע שאין קשר בין המעשים לבין פיטוריו.

בית הדין הארצי לעבודה דחה לאחרונה ערעור שהגישו בעלי חברת הסעות על פסק דין שקבע כי מנהל החברה זכאי לפיצויי פיטורים. המנהל פוטר ב-2019 יחד עם כלל עובדי החברה שנקלעה לקשיים כלכליים. בעלי החברה הוכיחו שהמנהל ביצע נסיעות פרטיות רבות על חשבון החברה אך בית הדין קבע כי למרות המעשים המנהל זכאי לפיצויי פיטורים מכיוון שפוטר ללא קשר אליהם. 

חברת ההסעות הוקמה ב-1994 על ידי שני שותפים ועסקה בעיקר בהסעות תלמידים לבתי ספר. ב-2011 העביר אחד השותפים את מניותיו לשותף השני, ובתמורה האחרון נטל על עצמו את כל חובות החברה (שהייתה שקועה בחובות כבדים).

לאחר שנת 2011 המשיך השותף לשעבר לעבוד בחברה כנהג ושכרו עמד על כ-6,000 שקל לחודש.

בעל החברה הלך לעולמו ב-2015 ושני ילדיו ירשו את העסק. הם מינו את השותף לשעבר כמנהל החברה והגדילו את שכרו ל-12,549 שקל.

נוכח קשיים כלכליים בהם הייתה מצויה החברה הזרימו היורשים כספים בסכום כולל של כ-1.57 מיליון שקל. אך החברה לא הצליחה להתרומם ובמחצית השנייה של שנת 2019 הוחלט לסגור אותה וכל עוברי החברה, לרבות המנהל, פוטרו.

המנהל הגיש תביעה לתשלום זכויות שונות ובין היתר הפקדות לפנסיה, קרן השתלמות, פדיון חופשה ופיצויי פיטורים.

היורשים הכחישו את הזכאות והעלו טענת קיזוז בשל נסיעות פרטיות רבות שביצע לדבריהם המנהל ברכב החברה ועל חשבון משאביה, תוך נטילת ההכנסות מנסיעות אלה לכיסו. הם טענו כי בשל ההונאה הוא לא זכאי לפיצויי פיטורים.

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי היורשים הוכיחו את טענתם כי המנהל ביצע מאות נסיעות פרטיות בהיקף כספי עצום, בעיקר בסופי שבוע אך גם בימי העבודה. 

עם זאת, נדחתה טענת היורשים כי המנהל לא זכאי לפיצויי פיטורים ונקבע כי סיבת הפיטורים הייתה סגירת החברה ולא ביצוע הנסיעות הפרטיות, נתון שכלל לא היה ידוע ליורשים במועד הפיטורים והתגלה רק לאחר מכן. לפיכך נקבע כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים בסכום של 108,758 שקל. נפסקו לטובתו גם סכומים שונים בהיקף של כ-150,000 שקל בגין זכויות סוציאליות.

טענת הקיזוז של היורשים בעניין הנזק שנגרם לחברה בשל הנסיעות הפרטיות התקבלה ונקבע שיש לקזז מהסכומים שנפסקו לטובת המנהל 162,997 שקל.

בערעור טענו היורשים כי היה מקום לשלול פיצויי פיטורים מהמנהל, שלטענתם גרם במעשיו להתדרדרות החברה.

אין לשלול בדיעבד

השופטים אילן איטח, לאה גליקסמן וסיגל דוידוב-מוטולה דחו את הערעור. הם קבעו כי בנסיבות המקרה בהן המנהל פוטר עקב סגירת החברה, ללא כל קשר ולפני גילוי התנהלותו בעניין הנסיעות הפרטיות, לא ניתן לשלול ממנו בדיעבד את פיצויי הפיטורים.

הם הדגישו כי לצורך שלילת פיצויי פיטורים נדרש קשר סיבתי בין מעשי העובד לבין פיטוריו. בתוך כך נדחתה טענת היורשים לקשר סיבתי עקיף בין התנהלות המנהל לבין פיטוריו. השופטים קבעו כי היורשים לא הוכיחו שמעשיו של המנהל גרמו להתדררות מצבה הכלכלי של החברה והובילו לסגירתה.

לא ניתן צו להוצאות.

ב״כ היורשים: עו"ד נפתלי נשר
ב״כ המנהל: עו"ד גיא עזורה, עו"ד מוני עזורה 

פורסם באתר פסק דין