יום שישי, 23 ביולי 2021

העסקת בני נוער בשעות הלילה

 

ככלל, אסור להעסיק נערים שחלה לגביהם חובת לימוד בשעות שבין 20:00 לבין 08:00 בבוקר שלמחרת, ולגבי מי שמלאו להם 16 ולא חלה לגביהם חובת לימוד, בשעות שבין 22:00 לבין 06:00.

עם זאת, ניתן להעסיק בני נוער בשעות הלילה במקרים הבאים:

 1. בתקופת החופשה מלימודים – לפי הוראת שעה, בתקופת חופשת לימודים רשמית, ניתן להעסיק בני נוער שמלאו להם 16 שנים, עד השעה 24:00. זאת בתנאי שהמעסיק דואג להסעת בני הנוער לביתם, באמצעותו או באמצעות מי מטעמו (ולא בתחבורה ציבורית), מיד לאחר סיום העבודה.
 2. לפי היתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – במקרים מסוימים ניתן להעסיק נער שמלאו לו 16, גם לאחר השעה 22:00, אם ניתן לכך היתר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קיימים שני סוגי היתרים להעסקת נוער בשעות הלילה:

 1. היתר כללי – כגון: למקום עבודה מסוים, לסוג של מקום עבודה, לסוגי עבודות מסוימים, או לסוגי בני נוער, בהתאם לגילם.
 2. היתר מיוחד – הניתן לבקשת מעסיק מסוים, להעסקת בני נוער במקום עבודה מסוים, או בסוג עבודה מסוים. 

נסיבות בהן ניתן לקבל היתר להעסקת בני נוער בשעות הלילה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים רשאי להתיר העסקה של בני נוער בשעות הלילה במקרים אלה:

 1. במקום שבו עובדים במשמרות – ניתן להעסיק נער, שמלאו לו 16, עד השעה 23:00, לפי היתר מיוחד או כללי.
 2. בחקלאות או במפעל תעשיה שבו עובדים במשמרות – ניתן להעסיק נער עד השעה 24:00, אם קיימים תנאים מיוחדים המצדיקים את ההעסקה בשעות אלה, ובעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה, ניתן להעסיק נער החל משעה 05:00. בשני מקרים אלה יינתן ההיתר כללי למקום העבודה או לסוג העבודה המפורט שצוין בהיתר.
 3. במקום שבו עובדים ברציפות – ניתן להעסיק בני נוער, אם ההעסקה בלילה דרושה להשתלמות המקצועית של הנער במקרים אלה נדרש לקבל היתר מיוחד הניתן כ"התרת שעה", כלומר: לפרק זמן מוגדר.
 4. אם התקבלה החלטה על שעת חירום – ניתן להעסיק נער גם לאחר השעה 23:00, אם הנער עובד במקום שבו עובדים במשמרות וכן אם עבודתו נחוצה עקב ההחלטה על שעת חירום. ההעסקה, במקרים אלה, מותנית בכך שיובטחו תנאים לשמירה על בריאותו ורווחתו של הנער. החלטה על שעת חירום יכולה להיות הכרזה על מצב מיוחד בעורף, גיוס למילואים לפי סעיף 8 לחוק שירות מילואים (צו 8), או הכרזה על אירוע אסון המוני. במקרה זה ההיתר יכול להיות מיוחד להעסקת הנער באותו מקום עבודה, או היתר כללי הניתן לסוג של מקום עבודה או לסוג של בני נוער, כגון: לגילאים מסוימים, או לבני נוער הפטורים מחובת לימוד.
 5. במקרים בהם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סבור שרצוי לעשות זאת למען האומנות – ניתן להעסיק נערים שמלאו לו 10 שנים, עד שעה 24:00, בעיתוי מסוים שנקבע בהיתר. במקרים אלה ההעסקה מותנית בכך שהובטחו תנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.

תנאים והוראות להעסקה בשעות הלילה לפי היתר

לעניין העסקת בני נוער בשעות הלילה לפי היתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חלים תנאים והוראות אלה:

 • תנאי למתן ההיתר – היתר להעסקת נער בשעות הלילה מותנה בכך שתובטח לנער מנוחה של 14 שעות לפחות בין יום העבודה למשנהו.
 • הוראות כלליות – החוק קובע הוראות החלות בכל מקרה שבו העסקת בני נוער מותנית בקבלת היתר. 

הוראות כלליות לגבי היתרים להעסקת בני נוער

עוד מאמרים בנושא…

יום שני, 19 ביולי 2021

בני נוער – סוגי עבודה ותהליכי ייצור אסורים

 

אסור להעסיק ילדים ובני נוער (עד גיל 18) בסוגי עבודה ובתהליכי ייצור אלה:

 1. במקום או בתהליך ייצור, שמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קבע כי אסור להעסיק בהם ילדים ובני נוער, הואיל והם עלולים לסכן את ההתפתחות הגופנית, הנפשית, או החינוכית של הילד או הנער, בשל טיב העיסוק, מיקומו, או מכל סיבה אחרת.
 2. בסוגי עבודות ובתהליכי ייצור כגון: ייצור ועיבוד של חומרי נפץ, ייצור ועיבוד חומרים הקלים להתלקח, עבודה במקום שהאוויר בו דחוס לרבות צלילה מקצועית, או עבודה בחומרים מסוימים כגון: ממיסים אורגניים או חומרי הדברה. סוגי העבודות ותהליכי הייצור שאסור להעסיק בהם ילדים ובני נוער מפורטים בתוספת לתקנות עבודה הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ”ו.

אסור להעסיק ילדים שטרם מלאו להם 15 שנים –  בהופעות ציבוריות, או לצורכי פרסום וכן בצילומים לצרכי פרסום, אלא אם ניתן היתר להעסקה על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.  

יום שבת, 17 ביולי 2021

תנאי עבודה בני נוער

 

שכר עבודה

ליגל רז קוראת לכם – שמרו על זכויותכם בעבודה!

 

אסור להעסיק ילדים ובני נוער (עד גיל 18) בסוגי עבודה ובתהליכי ייצור אלה:

 1. במקום או בתהליך ייצור, שמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קבע כי אסור להעסיק בהם ילדים ובני נוער, הואיל והם עלולים לסכן את ההתפתחות הגופנית, הנפשית, או החינוכית של הילד או הנער, בשל טיב העיסוק, מיקומו, או מכל סיבה אחרת.
 2. בסוגי עבודות ובתהליכי ייצור כגון: ייצור ועיבוד של חומרי נפץ, ייצור ועיבוד חומרים הקלים להתלקח, עבודה במקום שהאוויר בו דחוס לרבות צלילה מקצועית, או עבודה בחומרים מסוימים כגון: ממיסים אורגניים או חומרי הדברה. סוגי העבודות ותהליכי הייצור שאסור להעסיק בהם ילדים ובני נוער מפורטים בתוספת לתקנות עבודה הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו.

אסור להעסיק ילדים שטרם מלאו להם 15 שנים –  בהופעות ציבוריות, או לצורכי פרסום וכן בצילומים לצרכי פרסום, אלא אם ניתן היתר להעסקה על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.  

תנאי עבודה

יום שלישי, 13 ביולי 2021

זכויות בני נוער – אישור רפואי

 

בני נוער (עד גיל 18) המבקשים לעבוד, נדרשים לפנות תחילה לבדיקה רפואית ולקבל מרופא המשפחה אישור להעסקה.

כאשר מדובר בעבודה הכרוכה בסיכון מיוחד לבריאות, החובה לעבור בדיקות רפואיות חלה עד גיל 21.

מעסיק אינו רשאי להעסיק נערים, אלא אם ניתן לנער או לנערה אישור רפואי להעסקתם. על המעסיק חלה חובה להפנות את הנערים לקופת חולים לצורך ביצוע הבדיקות הרפואיות, ועל הנערים להתייצב לביצוע הבדיקות במועד שתקבע קופת החולים.

לצורך הבדיקה הרפואית, ההורה של הנער או הנערה, או האפוטרופוס שלהם, נדרשים לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית. נוסח הטופס מופיע בתוספת השניה לתקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש”ס-2000.

הבדיקות הרפואיות אינן כרוכות בתשלום, והזמן הדרוש לביצוע הבדיקות מוכר כחלק משעות העבודה.

על המעסיק לשמור על האישור הרפואי, יחד עם צילום תעודת הזהות של הנער או הנערה, או של הוריהם, עד שנה לאחר תום ההעסקה.

הבהרה – בעבר, נדרש היה לרשום את האישור הרפואי וכל הגבלה החלה על עבודת הנער או הנערה, כפי שצוינה בדוח הרפואי, בפנקס עבודה שהוצא להם על ידי רשות התעסוקה. החל מ-7 באפריל 2016, בוטלה החובה להוציא פנקס עבודה כתנאי להעסקת בני נוער. במקום זאת, על המעסיק שהחל להעסיק נערים לאחר תאריך זה לשמור את האישור הרפואי או העתק שלו יחד עם העתק תעודת הזהות של הנערים או של הוריהם עד שנה לאחר סיום עבודתום של הנערים.

להוראות החוק בנושא זה, לחצו כאן

בדיקה ואישור רפואי כללי

​הבדיקה הרפואית הנדרשת לכל סוגי העבודות, כוללת לפחות בדיקות אלה: אנמנזה רפואית כללית, בדיקה קלינית כללית וכל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, הדרושה לדעת רופא קופת החולים האמור, לאור תוצאות הבדיקה הרפואית והקלינית.

בדיקות התאמה ואישור התאמה לעבודות מסוימות

לצורך העסקת בני נוער בסוגי עבודה מסוימים, כגון: עבודות מסגרות ופחחות, חציבה, נגרות או ליטוש, נדרשות, בנוסף לאישור הרפואי לכל עבודה, גם “בדיקות התאמה”. סוגי העבודות האלו מפורטים בתוספת השנייה לתקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש”ס-2000.

את בדיקת התאמה יש לבצע תוך חודש לפני תחילת העבודה.

אין להעסיק נערים בעבודה המחייבת בדיקת התאמה, אלא אם הנערים נבדקו בבדיקת התאמה לעבודה המיועדת להם, ורופא המוסמך לבצע את הבדיקה, נתן לנערים אישור להתאמתם לאותה עבודה.

לתקנות בנושא זה, לחצו כאן

מי מוסמך לבצע בדיקות התאמה?

המוסמך לבצע בדיקות התאמה הוא רופא בעל תואר מומחה ברפואה תעסוקתית, או רופא של קופת חולים שניתנה לו הרשאה לבצע בדיקות התאמה, על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והתעשייה בהסכמת שר הבריאות.

מהן בדיקות התאמה?

בדיקות התאמה כוללות:

 • בדיקה ראשונית – בדיקה הכוללת אנמנזה רפואית כללית, בדיקה קלינית כללית, בדיקת חדות ראיה, וכל בדיקה קלינית או מעבדתית הדרושה לדעת הרופא, המוסמך לבצע בדיקות התאמה, לשם קביעת התאמת הנער לאותה עבודה, לאור תוצאות הבדיקות האמורות. לצורך עבודה שקיימת בה חשיפה לרעש מזיק, נדרשת גם בדיקת כושר שמיעה.
 • בדיקה חוזרת בני נוער העובדים בעבודה המחייבת בדיקות התאמה, נדרשים לעבור בדיקה חוזרת, לקביעת התאמתם להמשיך לעבוד באותה עבודה, במועד שעליו מורה הרופא המוסמך לבצע את בדיקות ההתאמה ולכל הפחות אחת לכל 12 חודשים. על הבדיקה החוזרת לכלול לפחות בדיקות אלה: אנמנזה תעסוקתית, בדיקה קלינית כללית, בדיקת כושר שמיעה לגבי עבודה שקיימת בה חשיפה לרעש מזיק וכל בדיקה קלינית או מעבדתית הדרושה לדעת הרופא, המוסמך לבצע בדיקות התאמה, לאור תוצאות הבדיקות האמורות לשם קביעת התאמת הנער לאותה עבודה.

הודעה על תוצאות בדיקות התאמה 

קופת החולים נדרשת להודיע  להורי הנער, למעסיק, ללשכת העבודה לנוער וכן למפקח העבודה האזורי, על כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצבם הבריאותי של נערים עובדים, בהתאם לדוח של הרופא,.

בדיקה המעידה על אי התאמה לעבודה

בנסיבות בהן בדיקת ההתאמה העלתה שהנער או הנערה לא מתאימים, מבחינה רפואית, לעבודה שבה הם מועסקים, או שהיא משפיעה לרעה על מצב בריאותם, קופת החולים נדרשת להודיע על כך למפקח העבודה האזורי, והמפקח נדרש לשלוח את ההודעה לאחד מהורי הנער או הנערה ולמעסיק.

מעסיק שקיבל הודעה כאמור, נדרש להפסיק את העסקת הנער או הנערה באותה עבודה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש לביצועה, תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה.

הוראות החוק והתקנות בנושא בדיקה המעידה על אי התאמה לעבודה

 

מניעת אפליה בעת קבלה לעבודה

 

ניסוח מודעת דרושים

​מודעת דרושים טובה היא זו המנוסחת בצורה הפונה למועמדים אשר מתאימים למשרה ומניעה אותם לשלוח קורות חיים.

המודעה אמורה לעסוק ברקע המקצועי הנדרש ובתיאור התפקיד בלבד. הקפידו שגם השפה והאיורים יתאימו למגוון הרחב ביותר של אנשים והימנעו: 

 • מפרסום מודעה מפלה הנוגע לגיל, מין, מוצא, דת או לאום.
 • מאפליה ישירה. אל תכתבו למשל: "דרושים בחורים נאים" או "דרושות בחורות צעירות".
 • מאפליה עקיפה. כך למשל אם התפקיד דורש תקשורת מילולית מועטה, אין לכתוב "שליטה ברמה גבוהה בשפה העברית".

ראיון העבודה

​הקפדה על מספר מרואיינים/ות הכולל נציגים/ות המשתייכים/ות לקבוצות האוכלוסייה השונות, תסייע לצמצם אפשרות של הטיה כלפי קבוצה אחת. 

שימו לב בסוף יום הראיונות לאנשים שנבחרו וחשבו: האם המרואיינים/ות משתייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות?

כמו כן, בקבלת ההחלטה, הימנעו מלדחות מועמד/ת פוטנציאלי שעשוי/ה להתאים לתפקיד רק משום השתייכותו לקבוצה מסוימת. 

במהלך הראיון:

 • שאלו שאלות הקשורות ישירות להיבטים המקצועיים ואל תציגו למועמד/ת שאלות אישיות, העלולות להיחשב כמפלות.
 • זכרו ששאלות לא הולמות כגון: "האם אתה לא מבוגר מדי לתפקיד?"; "האם את מתכננת עוד ילדים?"; "החרשות שלך לא תפגע בעבודה?", יכולים לחשוף אתכם/ן לתביעה פוטנציאלית בגין אפליה בעת אי קבלה לעבודה.
 • דעו כי קיים איסור מפורש על ”דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו“. הסעיף הזה הוא ייחודי גם ביחס לשאר סוגי האפליות, משום שאסור למעסיק אפילו לשאול מידע דמוגרפי כללי הנוגע באופן עקיף בשאלת שירותם/ן הצבאי של המועמדים/ות. ​

דרישת מידע מדורש עבודה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, דורש מהמעסיק לברור היטב את המידע אותו הוא מבקש לקבל מהעובד/ת. מטרת החוק היא למקד את המידע אך ורק למידע הרלוונטי לביצוע התפקיד אותו מבקשים לאייש.

על מנת לסייע לכם/ן ביישום החוק, פרסמה​ נציבות השוויון הנחיות בעניין דרישת מידע מדורש/ת עבודה או עובד/ת.

יום ראשון, 11 ביולי 2021

זכויות בני נוער עובדים

 

מערכת הזכויות של העובד הבוגר, חלה ככלל גם על בני נוער עובדים. זאת בכפוף להסדרים מיוחדים, המעוגנים בחוק, שנועדו להבטיח לבני הנוער, תנאי עבודה ההולמים את צרכיהם המיוחדים, לרבות בתחומי הבריאות, החינוך והבטיחות בעבודה.

הגבלת גיל

יום רביעי, 7 ביולי 2021

בחינת נתוני ההחזרים הכספיים שביצעו מעסיקים לעובדיהם בשנת 2020אחד מתנאי הסף לתחולתה של מדיניות אכיפה מקלה על מפוקח, הוא תיקון ליקויים ופעולות למניעת הישנות ההפרה שהובילה לליקויים שהתגלו, דהיינו, השלמת כספים וזכויות סוציאליות לכלל עובדיו של המפוקח.

פעולה זו של תשלום עבור זכויות העובדים של המפוקח טעונה אישור של בודק שכר מוסמך ואישור של ממונה עיצומים כספיים.

משמעות התיקון הינה יישור קו בנוגע לכלל ומשך זכויות העובדים של המעסיק. לאחר השלמת פעולה זו, ייהנה המעסיק מהקלה משמעותית בסנקציה אותה השית המינהל. בנוסף, המעסיק אינו חשוף לתביעות אזרחיות ע"י מי מעובדיו.

מהצד השני, העובד ייהנה מתשלום זכויותיו מבלי להיכנס למחלוקת עם מעסיקו ובכך יתייתר הצורך בפנייה לערכאה שיפוטית לשם מיצוי זכויותיו, דבר שיגזול מהצדדים משאבי זמן וכסף לא מועטים.

המינהל מצדו ייהנה מיישום פעולות אלו שיינקטו על ידי המעסיק מאחר ויש בהם כדי לשפר את מנגנון זכויות העובדים במשק וכן העלאת המודעות לזכויותיהם.

ממצאים עיקריים


במהלך שנת 2020 בוצעו החזרים כספיים לכ-1,000 עובדים בהיקף של למעלה מ-5.1 מיליון ₪.

סכום ההחזר הממוצע לעובד עמד על למעלה מ-4,800 ₪.

כשליש מהמעסיקים שננקטה כנגדם סנקציה תיקנו את ההפרות והשיבו כספים לעובדיהם.

הליכי המדיניות המקלה מחייבים את המעסיק לבצע תיקונים לכלל עובדיו למשך כל תקופת העסקתם, על כן , בכדי לבחון את אפקטיביות המדיניות נצפה להיקף עובדים גדול יותר שנהנו מהשבת הכספים מהיקף העובדים שנבדקו. היקף העובדים שנהנו מהשבת הכספים היה גדול ב-71% מהעובדים שנבדקו ע"י המינהל במסגרת הליכי הפיקוח שננקטו.

ההחזרים הכספיים בוצעו בעיקר בהפרות הפנסיה, היקף העובדים להם בוצע החזר גדול ב-83% מהיקף העובדים שנבדקו. הנתון מאושש את הנחות העבודה של המינהל לפיהן הפרות אלו מתאפיינות בריבוי עובדים ותקופות הפרה ממושכות.

נמצא כי קיים פיזור ענפי של המעסיקים שביצעו החזרים, דבר המעיד על נורמטיביות המעסיק ללא קשר לשיוכו הענפי. עוד נמצא כי היקף ההחזר הוא פונקציה של גובה השכר הממוצע בענף, ואינו מעיד על היקף ועומק ההפרה.