יום שלישי, 13 ביולי 2021

זכויות בני נוער – אישור רפואי

 

בני נוער (עד גיל 18) המבקשים לעבוד, נדרשים לפנות תחילה לבדיקה רפואית ולקבל מרופא המשפחה אישור להעסקה.

כאשר מדובר בעבודה הכרוכה בסיכון מיוחד לבריאות, החובה לעבור בדיקות רפואיות חלה עד גיל 21.

מעסיק אינו רשאי להעסיק נערים, אלא אם ניתן לנער או לנערה אישור רפואי להעסקתם. על המעסיק חלה חובה להפנות את הנערים לקופת חולים לצורך ביצוע הבדיקות הרפואיות, ועל הנערים להתייצב לביצוע הבדיקות במועד שתקבע קופת החולים.

לצורך הבדיקה הרפואית, ההורה של הנער או הנערה, או האפוטרופוס שלהם, נדרשים לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית. נוסח הטופס מופיע בתוספת השניה לתקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש”ס-2000.

הבדיקות הרפואיות אינן כרוכות בתשלום, והזמן הדרוש לביצוע הבדיקות מוכר כחלק משעות העבודה.

על המעסיק לשמור על האישור הרפואי, יחד עם צילום תעודת הזהות של הנער או הנערה, או של הוריהם, עד שנה לאחר תום ההעסקה.

הבהרה – בעבר, נדרש היה לרשום את האישור הרפואי וכל הגבלה החלה על עבודת הנער או הנערה, כפי שצוינה בדוח הרפואי, בפנקס עבודה שהוצא להם על ידי רשות התעסוקה. החל מ-7 באפריל 2016, בוטלה החובה להוציא פנקס עבודה כתנאי להעסקת בני נוער. במקום זאת, על המעסיק שהחל להעסיק נערים לאחר תאריך זה לשמור את האישור הרפואי או העתק שלו יחד עם העתק תעודת הזהות של הנערים או של הוריהם עד שנה לאחר סיום עבודתום של הנערים.

להוראות החוק בנושא זה, לחצו כאן

בדיקה ואישור רפואי כללי

​הבדיקה הרפואית הנדרשת לכל סוגי העבודות, כוללת לפחות בדיקות אלה: אנמנזה רפואית כללית, בדיקה קלינית כללית וכל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, הדרושה לדעת רופא קופת החולים האמור, לאור תוצאות הבדיקה הרפואית והקלינית.

בדיקות התאמה ואישור התאמה לעבודות מסוימות

לצורך העסקת בני נוער בסוגי עבודה מסוימים, כגון: עבודות מסגרות ופחחות, חציבה, נגרות או ליטוש, נדרשות, בנוסף לאישור הרפואי לכל עבודה, גם “בדיקות התאמה”. סוגי העבודות האלו מפורטים בתוספת השנייה לתקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש”ס-2000.

את בדיקת התאמה יש לבצע תוך חודש לפני תחילת העבודה.

אין להעסיק נערים בעבודה המחייבת בדיקת התאמה, אלא אם הנערים נבדקו בבדיקת התאמה לעבודה המיועדת להם, ורופא המוסמך לבצע את הבדיקה, נתן לנערים אישור להתאמתם לאותה עבודה.

לתקנות בנושא זה, לחצו כאן

מי מוסמך לבצע בדיקות התאמה?

המוסמך לבצע בדיקות התאמה הוא רופא בעל תואר מומחה ברפואה תעסוקתית, או רופא של קופת חולים שניתנה לו הרשאה לבצע בדיקות התאמה, על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והתעשייה בהסכמת שר הבריאות.

מהן בדיקות התאמה?

בדיקות התאמה כוללות:

  • בדיקה ראשונית – בדיקה הכוללת אנמנזה רפואית כללית, בדיקה קלינית כללית, בדיקת חדות ראיה, וכל בדיקה קלינית או מעבדתית הדרושה לדעת הרופא, המוסמך לבצע בדיקות התאמה, לשם קביעת התאמת הנער לאותה עבודה, לאור תוצאות הבדיקות האמורות. לצורך עבודה שקיימת בה חשיפה לרעש מזיק, נדרשת גם בדיקת כושר שמיעה.
  • בדיקה חוזרת בני נוער העובדים בעבודה המחייבת בדיקות התאמה, נדרשים לעבור בדיקה חוזרת, לקביעת התאמתם להמשיך לעבוד באותה עבודה, במועד שעליו מורה הרופא המוסמך לבצע את בדיקות ההתאמה ולכל הפחות אחת לכל 12 חודשים. על הבדיקה החוזרת לכלול לפחות בדיקות אלה: אנמנזה תעסוקתית, בדיקה קלינית כללית, בדיקת כושר שמיעה לגבי עבודה שקיימת בה חשיפה לרעש מזיק וכל בדיקה קלינית או מעבדתית הדרושה לדעת הרופא, המוסמך לבצע בדיקות התאמה, לאור תוצאות הבדיקות האמורות לשם קביעת התאמת הנער לאותה עבודה.

הודעה על תוצאות בדיקות התאמה 

קופת החולים נדרשת להודיע  להורי הנער, למעסיק, ללשכת העבודה לנוער וכן למפקח העבודה האזורי, על כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצבם הבריאותי של נערים עובדים, בהתאם לדוח של הרופא,.

בדיקה המעידה על אי התאמה לעבודה

בנסיבות בהן בדיקת ההתאמה העלתה שהנער או הנערה לא מתאימים, מבחינה רפואית, לעבודה שבה הם מועסקים, או שהיא משפיעה לרעה על מצב בריאותם, קופת החולים נדרשת להודיע על כך למפקח העבודה האזורי, והמפקח נדרש לשלוח את ההודעה לאחד מהורי הנער או הנערה ולמעסיק.

מעסיק שקיבל הודעה כאמור, נדרש להפסיק את העסקת הנער או הנערה באותה עבודה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש לביצועה, תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה.

הוראות החוק והתקנות בנושא בדיקה המעידה על אי התאמה לעבודה

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה