יום שבת, 15 בינואר 2022

שיעור ההפרשות לפנסיה

 


ההפרשות לביטוח פנסיוני מחושבות כשיעור משכרם של העובדים, וממומנות בחלקן על ידי המעסיק ובחלקן על ידי העובדים (ניכוי משכרם).

החל מתאריך 1.1.2017 שיעור ההפרשות הוא כדלקמן:

חלקם של העובדים בהפרשות: 6% 

חלקו של המעסיק בהפרשות לפנסיה: 6.5%, או 12.5% במקרה של הפרשה גם לרכיב פיצויי פיטורים.

השיעור הכולל של ההפרשות הוא 12.5%, או 18.5% במקרה של הפרשה גם לרכיב פיצויי פיטורים.

שיעור ההפרשות כפוף להוראות הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, ההוראות שבתקנות מס הכנסה ותקנות קרן הפנסיה שבה מבוטחים העובדים.

הגדלת חלקם של העובדים בהפרשות לביטוח פנסיוני

עובדים רשאים להגדיל את חלקם בהפרשות לביטוח הפנסיוני (ההפרשות המנוכות משכרם), עד לשיעור של 7% מהשכר. הגדלת השיעור המופרש לביטוח פנסיוני עשויה להגדיל את קצבת הפרישה (פנסיה) שהעובדים יהיו זכאי לה, ולהקטין את סכומי מס ההכנסה שהעובדים יידרשו לשלם בעד שנת המס שבמהלכה נוכו ההפרשים.

עובדים זכאי, בתנאים מסוימים, לניכוי או לזיכוי ממס הכנסה עבור הסכומים שנוכו משכרו בעד הביטוח הפנסיוני

השכר לעניין חישוב ההפרשות לביטוח פנסיוני, ורכיביו

החל מתאריך 1.7.2016השכר הקובע לעניין ההפרשות הוא השכר המוסכם בין המעסיק לעובדים, ובלבד שלא יהיה נמוך יותר מ”השכר המבוטח” שנקבע בצו ההרחבה לפנסיה חובה 2011. השכר המבוטח מחושב לפי הנמוך מבין שני אלה: השכר הבסיסי של העובד (ברוטו), או השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי.

עד לתאריך 30.6.2016ההפרשות לביטוח הפנסיוני היו מחושבות לפי הנמוך מבין שני אלה: השכר הבסיסי של העובד (ברוטו), כלומר: השכר המובא בחשבון בחישוב פיצויי פיטורים, או השכר הממוצע, לפי חוק הביטוח הלאומי.

שיעור ההפרשות לפנסיה – עלייה מדורגת

שיעורי ההפרשות עד לשנת 2017:

שיעור הפרשות לפנסיה שחלו לגבי התקופה שקדמה לשנת 2016 היו נמוכים מ-18% משכר העובד, והם הועלו בהדרגה משנת 2008.

העלייה המדורגת בשיעור ההפרשות לפנסיה, בטבלה שלהלן.

החל ביום

הפרשות על חשבון המעסיק

הפרשות העובדים

הפרשות המעסיק לפיצויים

סך הכל

1.1.2017

6.5%

6%

6%

18.5%

1.7.2016

6.25%

5.75%

6%

18%

1.1.2015 

6%

5.5%

6%

17.5%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

 

 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה